Czad – spotkanie z administratorami


29 października 2018 roku, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie...

29 października 2018 roku, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie, zorganizowane zostało spotkanie przedstawicieli zarządców i administracji budynków zamieszkania zbiorowego, pracowników zakładów kominiarskich oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Gospodarzem spotkania był bryg. Jacek Szpuntowicz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie. Spotkanie poświęcone było bezpiecznemu użytkowaniu instalacji grzewczych w obiektach budowlanych. Omówiono szczegółowo wymagania formalno-prawne związane z użytkowaniem przewodów kominowych, statystyki zdarzeń oraz najczęściej spotykane problemy występujące podczas akcji ratowniczo – gaśniczych w obiektach mieszkalnych. Przedstawiono szczegółowo obowiązujące przepisy przy eksploatacji przewodów kominowych, a mianowicie: „ § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

             cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym,

             dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,

             co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,

             co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.”

Przekazano materiały promujące kampanię informacyjno-prewencyjną prowadzoną przez Państwową Strażą Pożarną w ramach akcji  „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Dostrzeżono,  jak duży wpływ na kształtowanie świadomość ludzi mają informacje o zagrożeniach publikowane lub emitowane w lokalnych mediach. Postanowiono kontynuować ten sposób przekazywania i informowania mieszkańców. Panel dyskusyjny zaplanowany na końcową część spotkania w całości poświęcony był wymianie uwag i spostrzeżeń. Podkreślono konieczność i potrzebę stałych - corocznych spotkań administratorów, kominiarzy i strażaków w celu wypracowania wspólnych procedur postępowania podczas zdarzeń w obiektach mieszkalnych.  

Opracowanie i zdjęcia: Jacek TwardońGaleria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2019 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::