SGSP uruchamia studia magisterskie na Bezpieczeństwie Wewnętrznym! 

Warszawa, 11 sierpnia 2015 roku

 

INFORMACJA REKRUTACYJNA

 

BW w SGSP są wolne miejsca!

Na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie są jeszcze wolne miejsca. Do 11 września br. można składać dokumenty na studia I i II stopnia − realizowane na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

 

Na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne kształceni są specjaliści i menedżerowie procesów zarządzania bezpieczeństwem.

− Studia pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności między innymi z obszarów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, współpracy cywilno-wojskowej, planowania cywilnego i obronnego, ochrony infrastruktury krytycznej, analizy i redukcji ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowych, edukacji dla bezpieczeństwa, które są niezbędne do pełnienia funkcji decyzyjnych i doradczych w publicznym i prywatnym sektorze bezpieczeństwa – wyjaśnia mł. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Co dalej po studiach?

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne znajdą pracę w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, a zwłaszcza w komórkach organizacyjnych do spraw bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony ludności. Ich umiejętności będą przydatne w służbach mundurowych, formacjach ochrony ludności i obrony cywilnej, organizacjach pozarządowych operujących w obszarze bezpieczeństwa publicznego i pomocy humanitarnej.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne to nowoczesna dyscyplina ciesząca się coraz większym zainteresowaniem, otwierająca szerokie możliwości zatrudnienia zarówno w kraju, jak i zagranicą. − Z uwagi na uzyskiwany przez absolwentów kierunku suplement do dyplomu zgodny z wytycznymi UE, a także realizowany w uczelni program Erasmus+, absolwenci z powodzeniem mogą znaleźć pracę w obszarze bezpieczeństwa poza granicami RP np. w strukturach organizacyjnych Unii Europejskiej lub NATO − mówi mł. bryg. dr inż. Tomaszem Zwęgliński.

Uczelnia oferuje kształcenie na I stopniu w trzech specjalnościach: zarządzanie bezpieczeństwem, ochrona ludności i ochrona infrastruktury krytycznej, natomiast na II stopniu w dwóch tj.: zarządzanie systemami bezpieczeństwa lub ochrona ludności i mienia.

 

Jednocześnie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej prowadzi dodatkowy nabór na wybrane kierunki i specjalności.  Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://www.sgsp.edu.pl/aktualnosci-sgsp/dodatkowy-nabor-w-sgsp-rozpoczety-449.html.

 

 

INFORMACJA O UCZELNI:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie jest publiczną uczelnią służb państwowych, a także jednostką naukowo-badawczą nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostką organizacyjną PSP podległą Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej/Szefowi Obrony Cywilnej Kraju w zakresie realizacji zadań. Co warte podkreślenia – to jedyna uczelnia w Polsce kształcąca kadrę oficerską PSP oraz wiodąca placówka akademicką przygotowującą cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa cywilnego i pożarowego.

Misją Uczelni jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystywanie na potrzeby dynamicznego rozwoju ochrony ludności (w tym ochrony przeciwpożarowej) oraz kształtowania kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami oraz prowadzenie badań istotnie wzbogacających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa obywateli.

 

Wydziały i kierunki kształcenia

SGSP jest uczelnią dwuwydziałową. Działalność naukowo-dydaktyczna jest realizowana na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC). Szkoła kształci na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie w specjalnościach: zarządzanie bezpieczeństwem, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona ludności) oraz na kierunku inżynieria bezpieczeństwa (studia inżynierskie w specjalnościach: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, inżynieria bezpieczeństwa pracy).

Na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego prowadzone są studia i badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. Szczególny nacisk położony został na zarządzanie kryzysowe, ochronę ludności, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo wewnętrzne, a także społeczne i humanistyczne aspekty bezpieczeństwa (m.in. edukację dla bezpieczeństwa).

W ostatnim czasie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego uruchomiono studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalnościach: zarządzanie systemami bezpieczeństwa oraz ochrona ludności i mienia.

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego przygotowuje wysoko kwalifikowaną oficerską i cywilną kadrę inżynierską do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemów ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń.

Na WIBP prowadzone są studia I stopnia w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego: stacjonarne dla strażaków w służbie kandydackiej (ubiegają się osoby cywilne), niestacjonarne dla strażaków w służbie stałej, stacjonarne i niestacjonarne dla osób cywilnych.

Studenci-podchorążowie, oprócz uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, pełnią służbę w szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP, a także biorą udział w licznych szkoleniach, praktykach zawodowych i dowódczych. Kończąc studia, zdobywają jednocześnie zawód inżyniera pożarnictwa oraz otrzymują tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana.

Na WIBP prowadzone są również studia drugiego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego oraz stacjonarne i niestacjonarne w specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego.

Dodatkowo, dla osób pragnących doskonalić wiedzę zawodową Uczelnia oferuje bogatą ofertę studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Agata Siekierska

Specjalista ds. promocji i marketingu SGSP

tel. 22 56 17 514 kom. 693 888 814

asiekierska@sgsp.edu.pl

 

REKRUTACJA:

Punkt Rekrutacyjny – Dział Spraw Studenckich

(pokój 219, obiekt 01, I p.)

tel. +48 22 56 17 992,

e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl

www.sgsp.edu.pl/rekrutacja-na-studia-w-sgsp

 :: Copyright (c) 2008-2021 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: PaweÅ‚ PacaÅ‚a :: powered by: ppPORTAL ::