Informacja o zasadach naboru do służby i pracy w Państwowej Straży Pożarnej 

SŁUŻBA W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

1.     Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

2.     Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest otwarty i konkurencyjny.

3.     Ogłoszenie o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym, zwane dalej "ogłoszeniem", udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej danej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na jej stronie internetowej lub umieszcza się w siedzibie tej jednostki w miejscu ogólnie dostępnym, a także we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy.

4.     Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna się z chwilą publikacji ogłoszenia o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym.

5.     Przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które zarządza i prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.  Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej, oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

6.     Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1) ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym;

2) test sprawności fizycznej;

3) rozmowa kwalifikacyjna;

4) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

7.     Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany dostarczyć przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

8.     W przypadku gdy nabór do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej jest prowadzony na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może zarządzić przeprowadzenie następujących dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego:

1) test wiedzy;

2) test kompetencyjny;

3) sprawdzian lęku wysokości (akrofobia);

4) sprawdzian z pływania.

9.     Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej, który podczas testu:

1) korzysta z pomocy innych osób;

2) posługuje się urządzeniami służącymi do przekazywania lub odbioru informacji lub korzysta z

     materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania;

3) rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2.

10.  Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

11.  Informację o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej oraz na tablicy ogłoszeniowej w jej siedzibie.

Szczegółowe opis poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zawiera rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 672). Treść rozporządzenia do pobrania ze strony:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000672

  

PRACA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

W strukturach PSP mogą być zatrudniani pracownicy cywilni.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018  r. , poz. 1559) każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która spełnia wymagania określone w art. 4 w/c ustawy
a mianowicie:

 1) jest obywatelem polskim,

 2) korzysta z pełni praw publicznych;

 3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4) posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;

 5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.


Dyrektor generalny urzędu, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach pracy, wskazuje, za zgodą Szefa Służby Cywilnej, stanowiska, o które, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej
i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną stosownym dokumentem .

Kandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej wyłania się w drodze naboru na wolne stanowiska pracy, organizowanego przez dyrektora generalnego urzędu ( nie dotyczy wyższych stanowisk w służbie cywilnej) 

Dyrektor generalny urzędu ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

( https://nabory.kprm.gov.pl/)

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia pracy/służby oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP województwa zachodniopomorskiego.

 

 

Link do materiałów filmowych z testów sprawności fizycznej

 www.gov.pl/web/kgpsp/testy-sprawnosci-fizycznej

 

 

 :: Copyright (c) 2008-2021 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: PaweÅ‚ PacaÅ‚a :: powered by: ppPORTAL ::