Informacja o zasadach naboru do służby i pracy w Państwowej Straży Pożarnej 

SŁUŻBA W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

 

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 

Nabór do służby jest otwarty i konkurencyjny. Informację o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym zamieszcza się w formie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na jej stronie internetowej lub zamieszcza się w siedzibie tej jednostki w miejscu ogólnie dostępnym, a także we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy.

 

Przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które zarządza i prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej, oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1)      ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym;

2)      test sprawności fizycznej;

3)      rozmowa kwalifikacyjna;

4)      ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży
Pożarnej.

 

W przypadku gdy nabór do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej jest prowadzony na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może zarządzić przeprowadzenie następujących dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego:

1)      test wiedzy;

2)      test kompetencyjny;

3)      sprawdzian lęku wysokości (akrofobia);

4)      sprawdzian z pływania.

 

 

OPIS POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW

 

Test sprawności fizycznej.         

Test sprawności fizycznej składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które przeprowadza się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz.U.z 2013 r. poz. 1340 ze zm.).

Próba wydolnościowa - jest to zmodyfikowana metoda harwardzka polegająca na wejściu w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty na stopień o wysokości 40 cm dla mężczyzn i  30 cm dla kobiet.

Wykonanie próby:

ü  badanie przeprowadza się w stroju sportowym,

ü  metronom nastawiony na rytm 120 uderzeń na minutę,

ü  czas trwania pełnego ćwiczenia  wynosi  5 min. dla mężczyzn i 4 min. dla  kobiet

W ciągu podanego czasu kandydat wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Przed przystąpieniem do próby należy kandydatowi wyjaśnić sposób jej wykonania, można pozwolić na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz na kilka próbnych wejść.  Na hasło „raz” (1, takt metronomu) kandydat stawia lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” (2, takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowych, na hasło „trzy” (3, takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” (4, takt metronomu)  prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłodze) przyjmując postawę zasadniczą.

Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli kandydat utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu, należy pomóc kandydatowi donośnym sygnałem. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia kandydat siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 minuty po zakończeniu próby, następnie od 2 minuty oraz od 4 minuty (3 pomiary przez 30 sekund).

Wskaźnik sprawności – FI – oblicza się wg. następującego wzoru:

FI

Czas pracy w sekundach x 100

2 x suma trzech pomiarów tętna

Kandydat, który nie jest w stanie wykonać próby w określonym czasie, powinien przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli badany w ciągu ok. 20 sekund nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu ćwiczenia.

Kandydatowi oblicza się wskaźnik wydolności, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą liczbie sekund wykonania ćwiczenia X 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówiony wyżej.

Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie minimum 80.

Próby sprawnościowe dla kandydatów na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

próby dla mężczyzn:

a) bieg na 1000 m - w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,

b) bieg na 50 m - w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,

c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) - 12 powtórzeń;

 

próby dla kobiet:

a) bieg na 1000 m - w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund

b) bieg na 50 m - w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,

c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) - 8 powtórzeń.

 

Próby sprawnościowe dla kandydatów na pozostałe stanowiska służbowe.

próby dla mężczyzn:

a) bieg na 1000 m - w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,

b) bieg na 50 m - w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,

c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) - 12 powtórzeń;

 

próby dla kobiet:

a) siady proste z leżenia tyłem - 20 powtórzeń,

b) rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy - na odległość co najmniej 7,80 m,

c) bieg wahadłowy 4 x 10 m - w czasie nie dłuższym niż 14,40 s.

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

a)    umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;

b)   motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;

c)    zdolność analitycznego myślenia;

d)   umiejętność planowania i organizowania pracy.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja kwalifikacyjna. Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z w/w elementów wynosi 12,5. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów.

 

Test wiedzy

Test wiedzy składa się z 20 pytań i  obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne. Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu. Test wiedzy trwa 25 minut.

Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

 

Test kompetencyjny.

Test kompetencyjny przeprowadza się w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i trwa do 35 minut.

 W trakcie przeprowadzania testu kompetencyjnego bada się do 5 kompetencji, wynikających z kryteriów wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 36a ust.12  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz.U.z 2013 r. poz. 1340 ze zm.).

Na każdą z badanych kompetencji przypada po 5 pytań zawierających 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi nie przyznaje się punktu.

Pozytywny wynik z testu kompetencji osiąga kandydat, który uzyska co najmniej połowę możliwych do otrzymania punktów.

 

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)  uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

 

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

 

SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

1)       wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - ukończony kurs podstawowy - 15 punktów;

2)       wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - ukończony kurs uzupełniający (podoficerski) - 20 punktów;

3)       wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak - 20 punktów;

4)       wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa - 25 punktów;

5)       wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa - 30 punktów;

6)       wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej - ukończone SP+KPP - 10 punktów;

7)       wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej - ukończone SP+KPP+RT - 15 punktów;

8)       wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej - ukończone SP+KPP+RT+RW - 20 punktów;

9)       wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP - 15 punktów;

10)   uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10   ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) - 15 punktów;

11)   wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby - 15 punktów;

12)   prawo jazdy kat. C lub CE - 10 punktów;

13)   prawo jazdy kat. CE i DE - 15 punktów;

14)   inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku - w sumie do 15 punktów (np. uprawnienia do obsługi podnośników, drabin mechanicznych, kurs archiwizacji itp.), nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie;

15)   dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym, lub obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór - 15 punktów.

Sposób liczenia punktów:

1)       za kwalifikacje wymienione w pkt 1-8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

2)       w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 6-8 oraz w pkt 9 i 10, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się 30 punktów;

3)       kwalifikacje wymienione w pkt 6-8 oraz w pkt 12-14 uwzględnia się przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Wyjaśnienie użytych skrótów:

SP - szkolenie podstawowe strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej

KPP - kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

RT - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej

RW - szkolenie strażaków-ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na
          wodach

SGSP - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania z tytułu posiadanych kwalifikacji wynosi 60.

Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, sposób punktowania wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności zawiera  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
21 grudnia 2015 r. (Dz.U.2016.poz.30).

 

Bliższych  informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia służby w PSP oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP województwa zachodniopomorskiego.

 

 

 PRACA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

 

W strukturach PSP mogą być zatrudniani pracownicy cywilni.

 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2014  r. , poz. 1111, ze zm.) każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.

 

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która spełnia wymagania określone w art. 4 w/c ustawy
a mianowicie:

 

 1) jest obywatelem polskim,

 2) korzysta z pełni praw publicznych;

 3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4) posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;

 5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Dyrektor generalny urzędu, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach pracy, wskazuje, za zgodą Szefa Służby Cywilnej, stanowiska, o które, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej
i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną stosownym dokumentem .

 

Kandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej wyłania się w drodze naboru na wolne stanowiska pracy, organizowanego przez dyrektora generalnego urzędu ( nie dotyczy wyższych stanowisk w służbie cywilnej)

 

Dyrektor generalny urzędu ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

( www.usc.gov.pl ).

  

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia pracy oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP województwa zachodniopomorskiego.

 :: Copyright (c) 2008-2018 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::